Dušan Pekár

Zavrieť navigáciu

Dušan Pekár, starosta Ružinova

Divider

Iste mi dáte za pravdu, že Ružinov je jedna z najlepších, osobne si myslím, že najlepšia, mestská časť Bratislavy. Najlepšia pre život tu v hlavnom meste. Ružinov je taký aj vďaka našej spoločnej doterajšej práci.

Záleží mi na tom, aby bol Ružinov taký aj naďalej, aby bol ešte lepší aj po novembri tohoto roka, kedy budú komunálne voľby.

Ružinovčania, lebo ma poznáte a poznáte súčasný Ružinov rozhodol som sa opätovne kandidovať na starostu našej mestskej časti.

Veľa sa podarilo..
bojujeme ďalej

Divider
 1. V roku 2009:

  Poslanec BSK

 2. V roku 2010:

  Poslanec MsZ hlavného mesta SR Bratislavy

  Starosta Ružinova

 3. V roku 2011:

  Zavedenie pravidelných stretnutí starostu s obyvateľmi

  Dokončenie rekonštrukcie parku Ružová dolina financovanej z OPBK

  Zavedenie prezentácií stavebných zámerov investorov pre verejnosť

 4. V roku 2012:

  O prideľovaní nájomných bytov v Ružinove začína rozhodovať komisia so zastúpením verejnosti

  Začiatok prípravy územných plánov zón v lokalite Štrkoveckého jazera

  Rekonštrukcia detských ihrísk Bajzova, Kašmírska, Areál hier Radosť, Hraničná

  Vytvorenie 100 nových miest v MŠ Západná, MŠ Bancíkovej a detských jasliach Palkovičova

  Vybudovanie cyklochodníka Mlynské nivy-Lávka Prístavného mosta

 5. V roku 2013:

  Rekonštrukcia detských ihrísk Rezedová a Svidnícka

  Začiatok úpravy zjazdov z chodníkov na bezbariérové

  Začiatok masívnejšej výmeny povrchov ciest a chodníkov

  Revitalizácia športového areálu ZŠ Nevädzová

 6. V roku 2014:

  Ukončenie rekonštrukcie toaliet a spŕch vo všetkých MŠ a ZŠ v Ružinove

  Zvýšenie kapacity MŠ Haburská 4 o 20 miest

  Revitalizácia športových areálov ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Vrútocká, ZŠ Kulíškova

  Rekonštrukcia detského ihriska Bachova, Staré Záhrady, Sinokvetná, Nezábudková

  Získanie Zlatého vedra Milana Capáka za Najprínosnejšiu samosprávu roka 2013 na portáli Odkazprestarostu

  Obnova bežeckej dráhy okolo Štrkoveckého jazera

  Rekonštrukcia Parku Andreja Hlinku

  Záchrana MŠ Exnárova

  Zvýšenie kapacity MŠ Exnárova, MŠ Stálicová, MŠ Západná, MŠ Haburská, MŠ Chlumesckého o 100 miest

  Otvorenie dvoch nových výbehov pre psov

  Schválenie územného plánu zóny Krajná-Bočná

  Začiatok obstarávania územného plánu zóny Ostredky

  Pokračovanie úprav zjazdov z chodníkov na bezbariérové

 7. V roku 2015:

  Schválenie územného plánu zóny Trnávka-stred

  Začiatok obstarávania územného plánu zóny Cvernovka

  Otvorenie novej MŠ Vietnamská

  Získanie a inštalácia troch nových kamier pre mestskú políciu

  Začatie obstarávania územných plánov zón Miletičova trhovisko a Líščie nivy-Palkovičova

  Získanie Zlatého vedra Milana Capáka za najlepšiu komunikáciu Ružinova na portáli Odkazprestarostu

  Ohlásenie kandidatúry za poslanca NR SR

  Ocenenie za bezbarierové chodníky

  Pokračovanie úprav zjazdov z chodníkov na bezbariérové

 8. V roku 2016:

  Kompletná výmena povrchov siedmich ciest, jednej križovatky a troch chodníkov v správe mestskej časti Ružinov

  Pokračovanie v bezbariérových úpravách zjazdov z chodníkov

  Zvýšenie počtu miest pre škôlkarov Materskej školy Šťastná prerobením služobných bytov

  Začatie obstarávania zmien a doplnkov ÚPN-Z Trnávka-stred

  Vybudovanie multifunkčného ihriska na ZŠ Medzilaborecká vďaka finančnej podpore predsedu vlády SR

  Pokračovanie v rekonštrukciách materských a základných škôl (elektroinštalácia, osvetlenie, strechy)

  Dokončenie rekonštrukcie detského ihriska vo vnútrobloku na Páričkovej ulici a vytvorenie novej oddychovej zóny

  Zabránenie výstavby náhradných nájomných bytov na Astronomickej a Čmelíkovej ulici

  Získanie ocenenia Zlaté vedro za komunikáciu Ružinova na portáli Odkazprestarostu

  Kompletná výmena mantinelov na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu

  Začiatok projektu bezplatného spotrebiteľského právneho poradenstva

  Práca so seniormi – vzdelávanie, výlety, koncerty, kino

  Podpora kultúry - okrem tradičných podujatí ako sú Ružinovské hody, Ples Ružinovčanov, zabíjačkové a rybárske slávnosti, Ružinovská promenáda, Ružinovská zima, Kultúrne leto či Krúžkovanie Ružinova vznikli aj nové (Ružinovský folklórny festival, Ružinovská lýra, Ružinovský psí miláčik, Maškarný bál)

 9. V roku 2017:

  Pokračovanie v rozširovaní kapacít materských škôl (MŠ Prešovská, MŠ Bancíkovej, MŠ Exnárova – dokopy 3 triedy, 46 miest)

  Rekonštrukcia ciest (spolu 1833m): Bachova, Solivarská /časť/, Kvetná /časť/, Ondavská, Bencúrová, Na úvrati /časť/, Staré záhrady, Ružomberská

  Rekonštrukcia chodníkov (spolu 899m): Drieňová, Ondavská, Staré záhrady

  Vysadených nových 82 stromov a 313 kríkov, vybudovanie spojovacieho mlatového chodníka na Haburskej

  Ošetrenie starnúceho stromu - duba v Ružovej doline (najstarší strom)

  Komplexná rekonštrukcia detského ihriska Raketová, rekonštrukcia detských ihrísk Svidnícka, Tekovská, Sedmokrásková

  Vybudovanie bezbariérového vstupu na detské ihrisko Haburská - Kalimero

  Oprava oplotenia detského ihriska Vietnamská, dosypanie štrku

  Doplnenie herných prvkov vrátane dopadových plôch – detské ihriská Líščie nivy a Čmelíkova

  Osadenie 10 nových lavičiek, ďalšia oprava lavičiek, nátery a nové laty

  Oprava a osadenie nových košov – 40ks

  Výmena košov Glasdon na Štrkoveckom jazere – 12ks/110l

  V našich kultúrnych zariadeniach sme zrealizovali 1045 podujatí, ktoré navštívilo 147587 ľudí

  Rekonštrukcia MŠ a ZŠ v celkovej hodnote viac ako 1,7 milióna eur:

  Zateplenie budovy školy (ZŠ Kulišková, ZŠ Medzilaborecká), zateplenie budovy telocvične (ZŠ Mierová), zateplenie fasády pavilónu B (ZŠ Ostredková)

  Oprava terás MŠ Prešovská

  Úprava služobného bytu na triedu materskej školy (MŠ Prešovská, MŠ Bancíkovej, MŠ Exnárová)

  Rekontšrukcia elektroinštalácie a osvetlenia (ZŠ Nevädzová, ZŠ Ružová dolina, MŠ Pivonková, ZŠ Medzilaborecká)

  Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla v ZŠ Mierová

  Oprava kanalizačných stupačiek v hlavnej budove (ZŠ Borodačova)

  Sanácia vlhkosti suterénu v ZŠ Vrútocká

  Odstránenie poklesu podlahy a úprava suterénu ZŠ Ružová dolina

  Odstránenie vlhkosti MŠ Šťastná

  Výmena športového povrchu v telocvični (ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Vrútocká)

  Vypracovanie energetických certifikátov (všetky budovy MŠ a ZŠ)

 10. V roku 2018:

  Rekonštrukcia ciest (spolu 3540): Štefunková, Bancíkovej, Súmračná 5-13, Ul. Planét, Ul. Radarová, Tomášikova, Zálužická, Trenčianska (od Spišskej po Miletičovu), Kupeckého, Martinčeková (časť v lokalite Ružová dolina), Kulíškova (od Kvačalovej po Svätoplukovú), Jelačičová od Cyrilovej po Kupeckého, Vietnamská (od Bulharskej po Na križovatkách), Okružná (od Cablkovej po Krasinského)

  Rekonštrukcia chodníkov (spolu 2027): Nevädzová (časť od Sedmokráskovej po školu), Seberíniho - od Jašíkovej po Štefunkovú ľavá strana, Teslová (časť od Sabinovskej po ul. Na Paši), Martinčekova (časť v lokalite Ružová dolina), Kulíškova (od Kvačalovej po Svätoplukovú), Velehradská (úsek od Niťovej po MŠ), Okružná (od Cablkovej po Krasinského), Vápenná, Krásna (úsek medzi Jabloňovou a Varínskou)

  Rekonštrukcia MŠ a ZŠ v celkovej hodnote viac 2 milióny eur

  Zateplenie budovy školy ZŠ Ružová dolina

  Zateplenie hlavnej budovy ZŠ Ostredková

  Rekonštrukcia bývalých detských jaslí na triedy MŠ Banšelova

  Rekonštrukcia II.NP pavilón "B" na triedy MŠ ZŠ Borodáčova

  Úprava služobného bytu na triedu MŠ a prízemie, oprava terás a schodov MŠ Prešovská

  Úprava služobného bytu na triedu MŠ a strecha (terasa) MŠ Miletičova

  Revitalizácia športového areálu ZŠ Ostredková

  Zateplenie časti strechy ZŠ Mierová

  Bezbariérovosť detské jasle Palkovičová a MŠ Prešovská

  Výsadba drevín a náhradná výsadba v počte 88 stromov, 390 kríkov

  Úprava plochy v lokalite Vavrínová - Čmelíková

  Vybudovanie mlatového povrchu vstupu na detské ihrisko Jadrová

  Vybudovanie plochy pre voľný pohyb psov na Gašparíkovej

  Revitalizácia predzáhradky na Kupeckého ul.

  Vybudovanie mlatového chodníka na Družicovej ul.

  Rekonštrukcia detského ihriska Raketová, dorábajú sa múriky, bude obloženie plastovými latami ako sedenie

  Vymaľovanie múrov na detskom ihrisku Raketová a steny na detskom ihrisku Mesačná

  Vybúranie asfaltovej plochy na detskom ihrisku Jadrová a jej následné zatrávnenie

  Tieniace plachty nad pieskoviskami na detské ihriská Miletičova, Raketová, Páričkova

  Náter lavičiek Kukorelliho park (36 ks)

  Revitalizácia atypických lavičiek v parkoch na Vietnamskej (28 ks) a Vrútockej (26 ks)

27.11.2018 o 09:07

Základná škola Medzilaborecká je jedna z 50 víťazných v rámci 2. ročníka projektu ZÁCHRANA SOM JA.
Projekt ZÁCHRANA SOM JA vzdeláva žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života, bezpečnosti na cestách a prevencie pred úrazmi.
Žiaci celého prvého stupňa získali zážitkový kurz prvej pomoci a učitelia certifikovaný kurz prvej pomoci.
Navyše na našej škole bude umiestnený ... See more

22.11.2018 o 18:46

V dnešnej dobe, kedy prevláda individualizmus, sebectvo, ostré lakte a zabúdame na ľudskosť, je výnimočné zúčastniť sa oceňovania DARCOV KRVI

20.11.2018 o 17:59

Pripravili sme ďalšie zaujímavé podujatie pre Ružinovčanov.
Návštevu Archívu mesta Bratislavy.
História, staré dokumenty, mapy a fotografie, veľmi zaujímavé, pre mňa kniha cechu pekárov 😉

18.11.2018 o 09:27

Ďalšie nové podujatie v DK Ružinov. Príďte, ak nie kúpiť, tak aspoň pozrieť

RUŽINOVSKÝ SEKÁČIK

17.11.2018 o 14:30

Už je to 29 rokov od Nežnej. Naplnila naše očakávania? Slobodu máme, to ostatné záleží len na nás

Novinky